Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatne
Przydomowe oczyszczalnie ściekówProcedura otrzymania dofinansowania i postępowania przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.
 1. Złożenie w UMiG wniosku (złącznik nr 3 do uchwały) wraz z następującymi załącznikami
 • kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością,
 • oświadczenie współwłaścicieli (złącznik nr 2 uchwały)
 • kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków
 • kopie mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem pobudowanej oczyszczalni,
 • dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia Staroście Leszczyńskiemu zamiaru prowadzenia robót budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 1. Ocena wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
 2. Zawarcie umowy lub odmowa dofinansowania.
  Dalsza procedura w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
 1. Zgłoszenie w UMiG oczyszczalni do eksploatacji w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
 2. Kontrola zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami i obowiązującymi przepisami.
 3. Rozliczenie dotacji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oczyszczalni do eksploatacji (złącznik nr 4 do uchwały)

 Plik do pobrania: 1.uchwala_x_86_2011.pdf
Plik do pobrania: 2.uchwala_xi_93_2011.pdf
Plik do pobrania: 3.wniosek.pdf
Plik do pobrania: 4.oswiadczenie_-_zlacznik_do_wniosku.pdf
Plik do pobrania: 5.ocena_wniosku.pdf
Plik do pobrania: 6.umowa.pdf
Plik do pobrania: 7.zgloszenie_do_eksploatacji.pdf
Plik do pobrania: 8_kontrola_zabudowy.pdf
Plik do pobrania: 9.rozliczenie_dofinansowania.pdf


      góra strony  |  wstecz Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl