Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatne
Likwidacja azbestu


Procedura otrzymania dofinansowania i postępowania przy likwidacji azbestu

Podmioty lub jednostki ubiegające się o dofinansowanie muszą figurować w gminnym rejestrze „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” składanym corocznie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

1.       Złożenie w UMiG wniosku (złącznik nr 3 do uchwały) wraz z następującymi załącznikami

a.   kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,

b.   oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 4 uchwały,

c.   kopie mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem budynku objętego wymianą pokrycia dachowego lub elewacji

d.   kserokopia faktury VAT lub rachunku wraz z oryginałem (do wglądu) wystawionego przez przedsiębiorcę za utylizację odpadów zawierających azbest, legitymującego się decyzją wydaną przez właściwy organ na wykonywanie czynności wymienionych § 3 ust. 3

e.   kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni lub masie płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu),

 

2.       Ocena wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

3.       Zawarcie umowy lub odmowa dofinansowania.

Dalsza procedura w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
   

4.       Zgłoszenie wykonania zadania.

5.       Kontrola wykonania zadania

6.       Rozliczenie dotacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania dofinansowania (złącznik nr 4 do uchwały)Plik do pobrania: 0_informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf
Plik do pobrania: 1_uchwala_xi_94_2011.pdf
Plik do pobrania: 2_wniosek.pdf
Plik do pobrania: 3_oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: 5_umowa.pdf
Plik do pobrania: 4_ocena_wniosku.pdf
Plik do pobrania: 6_zgloszenie_wykonania_prac.pdf
Plik do pobrania: 7_kontrola_zadania.pdf
Plik do pobrania: 8_rozliczenie.pdf


      góra strony  |  wstecz Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl