Aby można było złożyć wniosek
do urzędu konieczne jest posiadanie
konta użytkownika na platformie
ePUAP – konto jest bezpłatne
Informacja o konsultacjach w sprawie "Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"


Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 4 listopada - 15 listopada br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014".

Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2013r. Konsultacje będą  przeprowadzane w formie:

  1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
  1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie UMiG w Rydzynie w terminie 4 listopada – 15 listopada br.
  2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/95/2011
  1. zgłaszania uwag podczas spotkania z uczestnikami konsultacji (15.11.2013r w godz. od 10.00 do 11.00  budynek C UMiG Rydzyna, pokój nr 11.

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej
  2. Stronie internetowej www.rydzyna.pl
  3. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

Załączniki

  1. Uchwała nr XI/95/2011z dnia 28 września 2011r.
  2. Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.


Plik do pobrania: zbiorcze_zestawienie_uwag_z_konsultacji.pdf
Plik do pobrania: informacja.pdf
Plik do pobrania: projekt_uchwaly.pdf
Plik do pobrania: uchwala_xi_95_2011.pdf

 


      góra strony  |  wstecz Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34  , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl