AKTUALNOŚCI       GALERIA       DRUŻYNY       WYNIKI       HISTORIA       REGULAMIN

[Rozmiar: 44292 bajtów]


Regulamin Rozgrywek Leszczyńskiej Ligi Piłki Siatkowej

XII Turniej 2013/2014

 

                                                                           

 

                                  XII Turniej 2013/2014

 

 

 

1.    Informacje ogólne

 

 

 
 • ·        Organizatorem rozgrywek Leszczyńskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Gimnazjum nr 9 w Lesznie
 • ·        Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
 • ·        Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.
 • ·        Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi, - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

                                                 

 

2. Organizacja. Warunki uczestnictwa

 

 • Pierwszeństwo udziału w rozgrywkach LLPS mają drużyny, które grały w lidze w poprzednim sezonie.

 

 • Drużyna może zgłosić do udziału w rozgrywkach 12 zawodników. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników maksimum o dwie osoby. Może to nastąpić dopiero po pierwszym stycznia 2011 roku ( do pierwszej styczniowej kolejki ).

 

 • Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero to należy o tym fakcie poinformować sędziego prowadzącego spotkanie. Jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników .

 

 • Zawodnicy drużyny z wyjątkiem Libero, powinni być ubrani w jednakowe koszulki i spodenki.

 

 • W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

          Wyjątek stanowią kobiety ( które mogą grać z licencją bez względu na wiek ) oraz młodzież do lat 18

          - max ilość  w drużynie - 1 osoba

 

              Jeżeli zawodnik ukończył 18 lat w czasie trwania rozgrywek a był wcześniej wpisany na listę zbiorową oraz na stronie

             internetowej - ma prawo reprezentować drużynę do końca rozgrywek.

             

            

 • W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

 

 • Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek drużyny, w której był zgłoszony.

 

 • Zespoły wyznaczają kierownika drużyny, który reprezentuje zespół w Turnieju - jego numer telefonu zostanie umieszczony na stronie internetowej jako osoby do kontaktu z zespołem. Kierownik jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi: www.turniej.leszno.eu, gdyż tam będą umieszczane wszelkie komunikaty: wyniki, terminarze, ewentualne zmiany itp.

 

 • Kierownicy drużyn dostarczą do organizatora ( do pierwszej kolejki ) listę zawodników ( imię i nazwisko ) z ich własnoręcznym podpisem oraz oświadczeniem o grze na własną odpowiedzialność. Tylko zawodnicy z tej listy mogą brać udział w rozgrywkach. W przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach !!!!! ( druki zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym )

 

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

 

3. Zasady przeprowadzania zawodów

 

 

 • Zespół na boisku musi się składać z 6 zawodników. Dopuszcza się 1 raz w sezonie przystąpienie i rozegranie meczu w 5 osobowym składzie. W przypadku wykorzystania tej możliwości każdy następny taki przypadek będzie karany walkowerem.

 

 • Tylko w przypadku kontuzji istnieje możliwość kontynuowania gry w składzie 5-cio osobowym.

 

 • Przełożenie meczu: Jeżeli w wyjątkowych przypadkach losowych dojdzie do przełożenia meczu,  to należy o tym fakcie powiadomić organizatora i kapitana drużyny przeciwnej ( który musi wyrazić na to zgodę )  nie później niż trzy dni przed planowanym terminem ( w przypadku rozgrywek w niedzielę – informację należy podać do czwartku do godz.22.00 )  Spotkanie to należy  rozegrać w możliwie najbliższym czasie do następnej kolejki. ( termin i miejsce ustalają zainteresowane drużyny ).  W takim przypadku  organizację meczu tj sali i  sędziego  spada na  drużynę, z winy której mecz się nie odbył .
 • Każda z drużyn w ciągu sezonu rozgrywkowego może skorzystać z tego przywileju tylko raz.   

 

 •  Liga istnieje po to, by mecze rozgrywać ( a nie po to, by je wygrywać walkowerem ) więc jeżeli czynniki obiektywne spowodowały, że mecz musi zostać przełożony, to szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie,

 

 • Nie mogą być przekładane na terminy późniejsze, ostatnia i przedostatnia kolejka rozgrywek. Wszystkie ewentualne zaległe mecze muszą zostać rozegranie do rozpoczęcia przedostatniej kolejki.

 

 • Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 20 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem /zero pkt./ . Czas ten liczy się od momentu zakończenia poprzedniego spotkania na tym samym boisku.  

 

 • Organizator wprowadza kary: 

        WALKOWER:

Pierwszy - kara 50 zł ( płatne przed meczem następnej kolejki ), drugi - dyskwalifikacja do końca rozgrywek ( bez prawa zwrotu wpisowego ). Zespół, który odda mecz walkowerem po raz drugi nie będzie mógł wziąć udziału w rozgrywkach w następnym sezonie ( dotyczy to wszystkich zawodników tej drużyny wpisanych na listę zbiorową )

 

 

 • Zawodnicy grający w LLPS podlegają karom dyscyplinarnym nakładanym przez organizatora za czyny popełnione podczas meczów a także przed i po zawodach odbywanych w ramach LLPS. Przewinienia sumują się podczas trwania rozgrywek. Po 2 żółtej kartce odsunięcie od 1 meczu, po wykluczeniu ( czerwona kartka ) lub dyskwalifikacji w trakcie meczu, kara minimum odsunięcie od 1 meczu do wykluczenia z rozgrywek włącznie. Decyzje podejmuje Rada Ligi.
 • Reprezentantem drużyny grającej w LLPS w kontaktach z organizatorem lub sędzią na boisku jest  tylko kierownik zespołu zgłoszony przed rozgrywkami. W trakcie sezonu może nastąpić zmiana kierownika w uzgodnieniu z organizatorem rozgrywek.

 

 • Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje v.o. 2:0 /25:0; 25:0/ na korzyść przeciwnika.

 

 

 

4.    Postanowienia końcowe

 

 

 

·                                 ·     Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

·   ·     System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. Zostanie   podany najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym 

·   ·    Rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami PZPS, do dwóch wygranych setów. W przypadku rozegrania seta decydującego punkty liczą się do 15 ( po 8 zmiana stron ).

 

 •     O kolejności w tabeli decydują:

1.        liczba punktów

2.        stosunek setów

3.        stosunek małych punktów

4.        bezpośrednie spotkanie

 •  System punktacji:

1.          przy wygranej 2:0 - zwycięzca otrzymuje 3 pkt,

2.          przy wygranej 2:1 - zwycięzca otrzymuje 2 pkt,

3.          przy przegranej 1:2 - drużyna otrzymuje 1 pkt,

4.          przy przegranej 0:2 - drużyna otrzymuje 0 pkt,

5.          walkower - 0 pkt, ( - 50 małych pkt. )

 

 • Wszelkie szkody spowodowane w obiekcie, w którym odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.

 

 • Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.

 

 • Nie dokonanie wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.

 

 • Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na: zakup sprzętu sportowego dla szkoły , puchary i statuetki, opłaty ekwiwalentów sędziowskich , zakończenie turnieju. 

 

 

 • Opłaty wniesione przez zespoły mogą być zwrócone tylko w przypadku, kiedy zespół wycofa się z rozgrywek przed rozegraniem drugiej kolejki. W sytuacji kiedy zespół zostanie wykluczony z rozgrywek na skutek naruszenia postanowień regulaminu, opłaty nie będą zwracane.

 

 

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych /w tym piwa/ na terenie szkoły

 

 • W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem połowy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny za połową rozgrywek wszystkie mecze z udziałem tej drużyny ( nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery (3:0).

 

 

 • Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu Molten . ( rozgrzewka i mecz )

 

 • Wszystkie protesty związane z rozgrywkami rozpatrywane będą,  jeżeli zgłoszone zostaną do Przewodniczącego Rady Ligi - ( drogą elektroniczną, tel. lub osobiście )  w ciągu 24 godz. od zaistniałej sytuacji

 

 • Wszelkie nie zawarte tutaj kwestie regulują przepisy obowiązujące w Polskiej Lidze Siatkówki.

 

 • Kierownicy drużyn zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem wszystkich swoich zawodników


przeczytano kilkadziesiąt razy od 2007-10-26 15:12:26
ostatnie zmiany wykonane 2013-08-28 22:43:18
aktualizacja strony wykonana przez:
yogi@leszno.org

[Rozmiar: 16536 bajtów]